Sokndal kommune våpen BTI-veileder

Tiltak og tjenester for barn og unge i kommunen

Familiens Hus

Familiens hus er en modell for samlokalisering og samarbeid mellom mennesker og instanser som jobber med kommunale tjenester for barn.

Mål for arbeidet i Familiens hus er å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstvillkår.

Her i Sokndal har vi  ikke et eget hus, men vi har jevnlige treffpunkt basert på denne modellen. De instanser som jobber med barn i kommunen treffes til tverrfaglige møter annen hver uke.

I dette tverrfaglige teamet inngår representanter for følgende instanser:

 • Sokndal skole
 • Alle kommunens barnehager
 • Helsestasjonen
 • Psykisk helsetjeneste
 • Koordinator for barn og unge

En gang i måneden inngår også fagpersoner fra følgende instanser:

 • Pedagogisk psykologisk tjeneste
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
 • Barnevern

I tillegg utvides teamet to ganger pr. år til å også omfatte representant fra:

 • Politi
 • NAV
 • Etatsjefer
 • Kommunens SLT koordinator (rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak)

Dersom du ønsker en problemstilling eller utfordring drøftet i Familiens hus gruppa kan dette gjøres anonymt eller med personopplysninger, etter samtykke. Du velger om du ønsker å møte selv i gruppa, eller få din sak lagt fram av andre som kjenner den godt.

Eksempler på saker som kan tas opp er barn som ikke ønsker å gå på skolen/barnehage, barn som strever i leken med andre barn, barn med mye uro, barn som har utfordring med å regulere følelser o.s.v.

Med å drøfte saken på et tidlig tidspunkt håper vi å kunne sette inn riktige tiltak fra rett instans raskest mulig!

Besøksadresse: Gamleveien 20/ Soknatun
Postadresse: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Telefon: 51 47 06 70
E-post: mla@sokndal.kommune.no
Kontaktperson: Monika Laupstad, leder Familiens Hus

Sokndal helsestasjon

Helsestasjonen i Sokndal er en del av kommunehelsetjenesten, og utfører planmessig helsefremmende og forebyggende helsearbeid mot barn, unge og deres foreldre som bor eller oppholder seg i kommunen.

Helsestasjonstjenesten er et lovpålagt tilbud til frivillig bruk.

Formålet med tjenesten:

Målet med helsestasjonen for barn fra 0-5 år er å forebygge sykdom og skade og drive helsefremmende arbeid.

Helsestasjonen har i hovedsak disse tilbudene:

 • Svangerskapsomsorg ved jordmor
 • Hjemmebesøk til familier med nyfødte barn
 • Konsultasjoner på helsestasjonen for barnet, jevnlig til barnet er 18mnd.
 • Konsultasjon hos helsesykepleier og lege ved 2,5 -års alder
 • Konsultasjon hos helsesykepleier ved 4-års alder
 • Tilbud om vaksinasjon
 • Barselgrupper når barna er  4 uker, 4 mnd. og 8 mnd.
 • Veiledning av fysioterapeut, logoped og tannpleier.
 • COS veiledning/kurs
 • TIBIR veiledning
 • I trygge hender film og tema

Besøksadresse: Gamleveien 20/ Soknatun (inngang fra Bilruten)
Postadresse: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Telefon: 51 47 06 95
E-post:

Kontaktperson:

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten har som overordnet mål å fremme god helse, både fysisk og psykisk blant barn og unge i Sokndal kommune.

Vi går gjennom helseopplysning, tilbyr foreldre- og elevveiledning, helseundersøkelser og vaksinasjoner.

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge, 5-20 år og er en del av det totale folkehelsearbeidet i kommunen.

Det er et lavterskel tilbud der det skal være enkelt for barnet/ungdommen å ta kontakt, og tjenesten skal ha et nært samarbeid med skolen og er elevenes bedriftshelsetjeneste.

For elever med særskilte behov kan skolehelsetjenesten delta i tverrfaglige samarbeidsmøter/ansvarsgruppemøter.

Barnevaksinasjonsprogrammet blir fulgt  opp gjennom grunnskolen. Personalet i skolehelsetjenesten  har samme taushetsplikt som annet helsepersonell.

Kommuneoverlegen er medisinsk-faglig rådgiver for helsetjenesten i kommunen, men helsesykepleier er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen.

De som ikke ønsker å benytte seg av skolehelsetjenesten , kan benytte seg av fastlegen sin- i tråd med Statens helsetilsyn sine tilrådinger for skolehelsetjenesten.

Besøksadresse: Sokndal skole
Postadresse: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Telefon: 51 47 07 09
E-post: kbe@sokndal.kommune.no
Kontaktperson: Kjersti Berge, helsesykepleier

Helsestasjon for ungdom

På Helsestasjon for ungdom møter du helsesykepleier som du kan snakke med om tema som opptar deg.
Tilbudet er gratis, og er for ungdom mellom 14 og 20 år.

HUSK: Vi har taushetsplikt!

Eksempler på tema som du kan ta opp:

 • Spørsmål om kroppen
 • Hudproblemer
 • Problemer på skolen
 • Du kjenner deg trist og ensom
 • Parforhold
 • Seksualitet generelt
 • Seksuell orientering
 • Rus og rusmisbruk
 • Røyking
 • Graviditet
 • Menstruasjon
 • Kosthold, slanking og spisevansker
 • Psykiske vansker
 • Vonde opplevelser. For eksempel seksuelt misbruk, vold/sykdom i familien.

Helsestasjon for ungdom kan bl.annet hjelpe deg med:

 • En voksen å snakke med
 • Henvisninger til andre instanser i helsevesenet
 • Prevensjonsveiledning og resept på prevensjon
 • Testing med tanke på kjønnssykdommer
 • Graviditetstest

Åpningstid: Tirsdager klokken 14.00 – 16.00. (NB! Stengt i skoleferier, ta da kontakt med helsestasjonen)

Besøksadresse: Gamleveien 20/ Soknatun (inngang fra Bilruten)
Postadresse: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Telefon: 51 47 06 95
E-post: 
Kontaktperson:

UngdomsLOS

UngdomsLOSen jobber med ungdom i alderen 13-23 år som har utfordringer med skoletilknytning. Det kan være ungdom som har høyt skolefravær og som av ulike årsaker har vansker med å være tilstede på skolen. Det kan også være ungdom som har sluttet sin videregående utdanning, men som ønsker hjelp til å komme tilbake til skole eller arbeid.

Målet er å støtte ungdommen slik at de kan få mindre fravær. Økt mestringsfølelse og økt trivsel på skolen.

Ungdomslosen kan bidra med å:

 • Være tilstede på ungdommens egna arenaer.
 • Følge opp enkeltelever med motivasjonssamtaler og veiledning.
 • Sikre god overgang til videregående skole.
 • Samarbeide med foresatte eller andre omsorgspersoner for å støtte ungdommen.
 • Leksegjøring i alle skolefag, vi har tid til å hjelpe deg på tomannshånd. Leksegjøringen er også et sosialt sted der du kan møte andre på din egen alder, eller bli kjent med engasjerte voksne
 • Henvise videre til andre tjenesteutøvere og være støttespiller i møte med disse.

UngdomsLOSen kan også være koordinator i tverrfaglige møter og føre BTI stafettlogg. Vi planlegge og evaluere tiltak sammen med ungdommen.

Besøksadresse: Gamleveien 20/ Soknatun
Postadresse: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Telefon: 479 73 293
E-post: led@sokndal.kommune.no
Kontaktperson: Lene Dversnes, ungdomslos

PPT

PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever og voksne med behov for særskilt tilrettelegging på grunnskolens område, slik at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. De jobber både på individ- og systemnivå.

Hovedoppgaven til PPT er å utarbeide sakkyndige vurderinger der loven krever det, samt bistår barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling for barn med særskilte behov.

PPT arbeider forebyggende, og skal bidra til tidlig innsats.

Når barn/elever blir henvist til PP-tjenesten skal det legges til grunn at barnehagene/skolene selv har gjort et stykke arbeid for å løse eller avhjelpe de vansker eller problemer barnet har. I tillegg forventes det at den kartlegging som barnehagen/skolen selv kan utføre er gjort og vedlagt henvisningen. Vanligvis er det barnehager/skoler som henviser i samarbeid med foresatte. Foresatte og elever kan også ta kontakt selv, eller de kan henvende seg gjennom lege eller helsestasjon.

Alle kommuner skal ha en Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Den er lovpålagt etter Barnehageloven §19c og Opplæringsloven §5-6. Sokndal kommune har en interkommunal PP-tjeneste, hvor Eigersund er vertskommune.

Besøksadresse: Lerviksgården – 2. etg., Egersund
Postadresse: PB 580, 4370 Egersund
Telefon: 51 46 82 70 / 932 39 969
E-post: marie.bore.kaasa@eigersund.kommune.no
Kontaktperson: Marie Bore Kaasa, leder PPT

Foreldreveiledning

Sokndal kommune tilbyr foreldrekurset Circle og Security Parenting (COS-P).

Som foreldre kan vi alle til tider føle oss oppgitt, og at vi ikke helt vet hvordan vi skal møte barnet vårt. Trygghetssirkelen er en modell som hjelper deg å se og forstå barnets behov og signaler, og bli tryggere på hvordan du kan møte ditt barn i hele spekteret av følelser. Vi ønsker å gi foreldre et «veikart» til å forstå hva som skjer i hverdagen, både i barna og i en selv som foreldre.

I kurset blir det lagt vekt på:

 • Hvordan observere, tolke og møte barnet sine behov
 • Hvordan hjelpe barnet til å regulere egne følelser
 • Hvordan håndtere utfordrende situasjoner ved å være større, sterkere, klokere og god
 • Hvordan takle egen frustrasjon i møtet med barnet

Trygghetssirkelen handler ikke om å bli perfekte foreldre. Godt nok er et viktig budskap i kurset.

Kurset er gratis, og går over 7-8 treff med varighet på 1-1,5t.

Besøksadresse: Gamleveien 20/ Soknatun
Postadresse: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Telefon: 51 47 06 69
E-post: loo@sokndal.kommune.no
Kontaktperson: Linda Øvestad Olsen, koordinator barn og unge

Psykisk helsetjeneste for barn og unge

15-20 prosent av alle barn og unge opplever psykiske vansker eller problemer i løpet av oppveksten.
Ulike faktorer kan virke inn på barn og unges psykiske helse i oppveksten. Både individuelle faktorer, omstendigheter i nær familie og nettverk, og sosioøkonomiske og samfunnsmessige forhold kan være av betydning.For at færre barn og unge skal oppleve å få psykiske vansker, er det nødvendig med tiltak som fremmer god psykisk helse og forebygger psykiske vansker. I tillegg er det viktig å tilby gode og koordinerte tiltak for de som allerede har utviklet psykiske vansker og lidelser.Psykisk helsetjeneste tilbyr undersøkelser/behandling/oppfølging for:

 • Nedstemthet, tristhet, sorg
 • Reaksjoner på livsbelastninger
 • Uro/ sinne og engstelse hos barn/ ungdom
 • Bekymringsfullt skolefravær
 • Barn/ ungdom som pårørende av foreldre eller søsken med alvorlig somatisk/ psykisk/ rus sykdom.

Hos psykisk helsetjeneste kan du få følgende tilbud:

 • Individuelle oppfølgings-samtaler med barnet/ungdommen
 • Veiledning og samarbeid med fagfolk
 • Veiledning av foreldre
 • Samarbeid med andre kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten

Det er ikke nødvendig med henvisning for å få kontakt med oss. Oppfølgingen er et frivillig lavterskeltilbud der en kan henvende seg direkte til tjenesten, ved personlig oppmøte, telefon eller skriftlig. Du kan også ta kontakt via fastlegen din, helsesykepleier, skolen, barnehagen, BUP, PPT eller barnevern. Du kan gjerne bruke søknadskjema for helse og omsorgstjenester som finnes på kommunens nettside.

Besøksadresse: Gamleveien 20/ Soknatun
Postadresse: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Telefon: 51 47 06 70
E-post: mla@sokndal.kommune.no
Kontaktperson: Monika Laupstad, barneansvarlig psykisk helsetjeneste

Ruskonsulent

Oppfølging fra ruskonsulent i kommunen er et tilbud for personer med rusproblematikk. Det finnes ingen aldersgrense for tilbudet og tjenesten er gratis.

Målet er å legge til rette for tiltak for rusmestring og vellykket rehabilitering med utgangspunkt i den enkelte persons forutsetninger, ønsker og mål.

Tilbudet skal være preget av samarbeid, respekt, likeverd og medansvar. Det skal være individuelt tilpasset, og ha stor grad av brukermedvirkning. Oppfølgingen har fokus på forebygging, motivering, skadereduksjon og ettervern.

Den individuelle oppfølgingen kan være:

 • Kartleggingssamtale
 • Samtalebehandling på kontoret, hjemme hos deg eller annet avtalt sted.
 • Hjemmebesøk ved behov
 • Akutthjelp ved kriser
 • Miljøterapi
 • Henvising til rusbehandling
 • Oppfølging før, under og etter rusbehandling
 • Praktisk bistand i forhold til timeavtaler hos fastlege osv

Det er ikke nødvendig med henvisning for å få kontakt med oss. Oppfølgingen fra ruskonsulent er et frivillig lavterskeltilbud der en kan henvende seg direkte til tjenesten, ved personlig oppmøte, telefon eller skriftlig. Du kan også bli henvist av fastlegen din eller andre. Du kan gjerne bruke søknadskjema for helse og omsorgstjenester som finnes på kommunens nettside.

Besøksadresse: Gamleveien 20/ Soknatun
Postadresse: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Telefon: 404 12 747
E-post: hlo@sokndal.kommune.no
Kontaktperson: Henriette Lorentzen, ruskonsulent

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet har ansvar for alle pasient- og brukergrupper med behov for langvarige og koordinerte tjenester, og har oversikt over kommunens tilbud.

I Sokndal har koordinator for barn og unge dette ansvaret når personen det gjelder er under 18år.

Koordinator for barn og unge tilbyr oppfølging og støtte til bruker selv, foresatte og søsken. Det utarbeides også Individuell Plan om dette er hensiktsmessig.

Besøksadresse: Gamleveien 20/ Soknatun
Postadresse: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Telefon: 51 47 06 69
E-post: loo@sokndal.kommune.no
Kontaktperson: Linda Øvestad Olsen, koordinator barn og unge

Midler til stimulering av barneaktivitet

Sokndal kommune har en ordning der familier kan få støtte til utgifter som er knyttet til barns deltakelse i fritidsaktiviteter.

Dersom et barn eller en familie har behov for støtte til nødvendig utstyr, medlemsavgift, kontingent eller annet knyttet til fritidsaktiviteter kan du kontakte helsestasjonen.

Besøksadresse: Gamleveien 20/ Soknatun (inngang fra Bilruten)
Postadresse: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Telefon: 51 47 06 95
E-post:
Kontaktperson:

Dalane Barnevern

Omsorg for og oppdragelse av barn foreldrenes rett og plikt.  Det er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp til å ivareta dette ansvaret i korte eller lengre perioder.

Barnevernet tar utgangspunkt i hva som er til beste for barnet.

 • Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme eller barnet av andre grunner har behov for hjelp fra barnevernet (for eksempel atferdsproblemer, rus).
 • Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

Eksempler på hjelp som barnevernet gir:

 • Råd og veiledning
 • COS – Circle of security
 • PYC – Parenting Young Children
 • FFT – Funkjsonell familieterapi
 • MST – Multisystemisk terapi
 • Familieråd
 • Oppfølgingssamtaler med barnet/ ungdommen
 • Besøkshjem
 • Støttekontakt/ fritidskontakt
 • Økonomisk bistand
 • Ettervern
 • Tilsyn

Alle kommuner skal ha en Barneverntjeneste, det er lovpålagt etter Barnevernloven.  Sokndal kommune har en interkommunal Barneverntjeneste hvor Eigersund er vertskommune.

Mer informasjon om Dalane barnevern finner du her.

Besøksadresse: Strandgaten 18 – 3. etg., Egersund
Postadresse: PB 580, 4370 Egersund
Telefon: 51 46 84 00

Barnevernvakt: tlf. 400 34 573
Betjenes utenom kontortid: kl 15.00 – 08.00, + helg og helligdager

Alarmtelefonen for barn og unge: tlf. 116 111 (gratis)

Psykososialt team

Oppgaven til psykososialt team (kriseteam) er å ivareta dem som rammes av akutt krise, samordne den psykososiale innsatsen som trengs i en krisesituasjon, og i tillegg sikre nødvendig oppfølging av de rammede.

Aktivering av psykososialt team går gjennom legevakt, politi, kommunens kriseledelse eller kommunalsjefer. Leder av teamet har koordinerende ansvar og vurderer behov for aktivering av hele, eller deler av teamet. Både kommune, politi, ambulanse og legevakt har liste over medlemmer i teamet med prioritert oppkallings-liste og telefonnummer.

Kriseteamet er et tverrfaglig og tverretatlig team som:

 • ivaretar fagkunnskap om krisehåndtering
 • utveksler praktiske erfaringer
 • evaluerer arbeidet i teamet.

Teamet består av sykepleier, helsesykepleier og psykiatrisk sykepleier.

Besøksadresse: Gamleveien 20/ Soknatun
Postadresse: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Telefon: 51 47 06 86
E-post: shj@sokndal.kommune.no
Kontaktperson: Sigmund Hadland jr.,  kommunalsjef helse og omsorg

KUTT

Konsultasjonsteam mot vold og seksuelle overgrep.

Tverrfaglig interkommunal gruppe som samles fast  6 ganger i året, og akutt ved behov. Gruppa består av psykologspesialist, politi, familievernkontoret, helsesykepleier, barnevernspedagog.

Alle som er bekymret for et barn, gjerne på et tidlig tidspunkt, kan ta kontakt. Det kan være ansatte som jobber med barn og ungdom, foreldre eller familiemedlemmer.

De som er bekymret kan få legge frem saken for medlemmene i KUTT. Reflekterende team brukes som metode. Det innebærer at du forteller, og/eller blir intervjuet av en i teamet. Deretter reflekterer teamet over det de har fått høre, mens den som legger frem saken er pauset. En ny runde gjennomføres der spørsmål oppklares, mer informasjon kommer muligens på bordet, og den som legger frem saken får  se medlemmenes tanker og forskjellige vinklinger og refleksjoner.

Målet er at den som bringer saken med seg en sak til drøfting hos KUTT skal kunne gå fra møtet med forlag til neste skritt, veien videre.

Telefon: 917 20 752

E-post: kutt@eigersund.kommune.no
Kontaktperson: Kjersti Berge, helsesykepleier

Barn som pårørende

Barn som er pårørende trenger å  blir fanget opp tidlig for å få nødvendig informasjon, støtte og oppfølging.
Sokndal kommune skal ha fokus på familien som helhet, ved å støtte barn som pårørende og deres foreldre/foresatte til best mulig å mestre foreldrerollen og situasjonen. Ivaretakelse av barn som pårørende, vil gi positive ringvirkninger for tjenestemottaker og familien som helhet.
Barn (0-18 år) er pårørende når foreldre eller søsken opplever helseproblemer. Foreldre og søsken tolkes vidt og inkluderer for eksempel steforeldre, fosterforeldre og tilsvarende søsken. Med helseproblemer menes psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Det kan også være psykisk utviklingshemning og fysiske funksjonsnedsettelser. Dersom et barn har opplevd at en forelder eller søsken dør, er de også pårørende. Kommunen har plikt til å legge til rette for å fange opp og følge opp barn som pårørende til foreldre og søsken.
Barn trenger åpenhet når noen i familien er syke. Det gir trygghet. Åpenhet betyr å snakke sammen om det som skjer og hvordan det oppleves. Informasjon deles og ingen holdes utenfor. Barna får vite at det er lov å spørre om det de lurer på og at de voksne svarer ærlig. For noen barn er det nok å snakke med foreldrene om dette, men mange kan trenger å snakke med helsepersonell som ivaretar den syke.Du kan ta kontakt med den ansvarlige og be om en barne-samtale. Eller du kan ta kontakt med Familiens Hus for å få drøfte situasjonen.Det er også godt for barn å vite at andre viktige personer, som for eksempel barnehagen eller skolen er informert om situasjonen.
Besøksadresse: Gamleveien 20/ Soknatun
Postadresse: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Telefon: 51 47 06 69
E-post: loo@sokndal.kommune.no
Kontaktperson: Linda Øvestad Olsen, koordinator barn og unge

SLT

SLT er en forkortelse for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende arbeid.

SLT er en samarbeidsmodell for ulike aktører som er involvert i barn og unges oppvekstmiljø. Målet er å arbeide sammen for å skape et samfunn der barn og unge unngår kriminalitet, og et samfunn med levende lokalmiljøer der alle mennesker kan ferdes trygt. Utgangspunktet for SLT-modellen er at kriminalitet kan forebygges og bekjempes ved å satse systematisk for å unngå kriminalitet i stedet for å reparere. Det handler om å analysere hvor og hvordan problematisk atferd og kriminalitet oppstår, for deretter å sette inn konkrete tiltak rettet mot årsakene til problemene.

Det er mange som hver dag legger ned en stor innsats for å gi barn og unge bedre oppvekstvillkår. SLT handler om å gjøre denne innsatsen mer effektiv, ved å samordne de gode kreftene i hver kommune. En gjennomtenkt forebyggende innsats sparer mennesker og lokalsamfunn for store tap, og gir positive ringvirkninger langt utover de barna og ungdommene som er mest sårbare. Effektiv forebygging krever samarbeid på tvers av etatsgrenser. De ulike tjenestene i kommunen gjør hver for seg et godt arbeid, men svært ofte vet de altfor lite om hverandres oppgaver og ansvarsområder. Dette hindrer viktig informasjonsflyt, fører til kostbart dobbeltarbeid – og gjør at mange unge i dag ikke får riktig hjelp til rett tid.

Besøksadresse: Gamleveien 20/ Soknatun
Postadresse: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Telefon: 404 12 747
E-post: hlo@sokndal.kommune.no
Kontaktperson: Henriette Lorentzen, SLT-koordinator

Fysioterapi for barn

Fysioterapeuten er opptatt av å fremme utvikling og god helse hos barn og unge. Målet er å gi gode muligheter for optimal bevegelsesutvikling, funksjon, bevegelsesglede og mestring. Fysioterapeuten samarbeider med fagpersoner og foresatte for å tilrettelegge omgivelsene til barn og unge i barnehage, institusjon, SFO, skole og hjem.

Fysioterapeuter har kunnskap om betydningen av samspillet mellom barn og deres omgivelser. Gjennom observasjon av barn i barnets naturlige miljø kan fysioterapeuten bidra til og tilrettelegge for stimulerende aktivitet og godt samspill mellom barn, og på denne måten bidra til å fremme bevegelsesutvikling og -mestring.

Ved sykdom eller skade gjør fysioterapeuten en grundig undersøkelse som gir et bilde av barnets ressurser, funksjonsnivå, utviklingsnivå og interesser. Dette gjøres i samarbeid med barnet selv, barnets omsorgspersoner og andre fagpersoner. Dersom det er behov for oppfølging, vurderes hva som er egnet og nødvendig stimulering eller trening, individuelt eller i gruppe. Det kan også være behov for andre helsefremmende tiltak, eller tilrettelegging i hjemmet, barnehagen eller på skolen.

Når har et barn behov for fysioterapi?
Barn kan være født med ulike former for risiko eller diagnose, og dette kan medføre avvikende, treg eller forsinket utvikling. Hos noen barn er smerter, stivhet eller svakhet årsak til at fysioterapeuten blir involvert.

Mangelfull blikkontakt, nedsatt syn, nedsatt hørsel, samspillsvansker, uro, suge- og spisevansker, og manglende trivsel, er også indikasjoner på å kontakte en fysioterapeut. Barn som ikke klarer å henge med i lek med sine jevnaldrende, kan ha nytte av vurdering hos fysioterapeut.

Vanlige problemstillinger og diagnoser:

 • Forsinket eller avvikende motorisk utvikling
 • Ulike syndromer, f.eks. Downs syndrom
 • Nevromuskulære tilstander, f.eks. CP
 • Muskelsykdommer, f.eks. Duchenne
 • Nedsatt bevegelse i nakken, f.eks. Torticollis.
 • Deformiteter, f.eks. dysmeli
 • Hoftelidelser, f.eks. Calve Legg Perthes
 • Revmatiske sykdommer, f.eks. JRA
 • Utviklingsforstyrrelser, f.eks. Autisme
 • Ortopediske lidelser, f.eks. hypermobilitet/instabilitet i ledd
 • Psykiske lidelser, f.eks. spiseforstyrrelser
 • Livsstilssykdommer, f.eks. overvekt
 • Lungesykdommer, f.eks. Cystisk fibrose
 • Hjertesykdommer, f.eks. ASD
 • Opptrening etter skader, f.eks. overtråkk ankel
 • Opptrening etter operasjoner, f.eks. seneforlengelser
 • Barn og unge med diffuse plager, f.eks. hodepine, smerter fra nakke og rygg, magesmerter

Besøksadresse: Gamleveien 20/ Soknatun
Telefon: 976 31 349
E-post: guro@robben.net
Kontaktperson: Guro Garvik Robben, fysioterapeut med videreutdanning i fysioterapi for barn

Ergoterapi

Ergoterapeuten i kommunen kan hjelpe med ulik oppfølging i forhold til bruk av hjelpemidler og tilpasning av hjem, som kan  bidra til at du får økt mestring og større kontroll over egen hverdag.Dette inkluderer:

 • hjelpemiddelformidling
 • kartlegging av behov for hjelpemidler
 • søknader og tilpasning av hjelpemidler
 • henvisning til hjelpemiddelsentralen for utprøving/hjelp til vurdering
 • kartlegging og veiledning i boligsaker for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • hørsels-kontakt
 • individuell oppfølging etter henvisning fra spesialisthelsetjenesten
Besøksadresse: Solbøveien 1
Postadresse: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Telefon: 400 20 994
E-post: ergo@sokndal.kommune.no
Kontaktperson: Lena Terese Stene, ergoterapeut

Velferdsteknologi

Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for bruker, pårørende og andre omsorgspersoner.

Gjennom tekniske installasjoner og løsninger skal personer med hjelpebehov få bedre livskvalitet, økt trygghet og større mulighet til å klare seg på egenhånd.

Velferdsteknologi kan være hjelpemidler utlånt fra hjelpemiddelsentralen, kommunen eller løsninger en kjøper privat.

Se KS sin kvikk-guide for velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Besøksadresse: Gamleveien 20/ Soknatun
Postadresse: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Telefon: 51 47 06 69
E-post: loo@sokndal.kommune.no
Kontaktperson: Linda Øvestad Olsen, koordinator barn og unge

 

 

 

Fritidskortet

Fra 1. september 2021 kan barn og unge mellom 6 og 18 år i Sokndal ta i bruk Fritidskortet. Det betyr at de får 1.000 kroner hver hvert halvår som kan brukes på kontingenter, medlems- eller treningsavgifter på fritidsaktiviteter.  Sokndal er én av få kommuner i landet som er med i et forsøksprosjekt i regi av Bufdir. Målet med Fritidskortet er at flere barn og unge i Sokndal skal delta i fritidsaktiviteter sammen med venner og klassekamerater over tid. Deltakelse i fritidsaktiviteter er et viktig virkemiddel for å forebygge utenforskap samt bidra til økt deltakelse og inkludering.

Sokndal Friskus kan foresatte, barn og unge bruke Fritidskortet på den aktiviteten man ønsker ut fra de lag og foreninger som har registrert seg på siden.

Besøksadresse: Gamleveien 20/ Soknatun
Postadresse: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Telefon: 51 47 06 41
E-post: geo@sokndal.kommune.no
Kontaktperson: Gro Eia Østby, kulturkoordinator

BUP Egersund (Helse Stavanger/ SUS)

BUP har ansvar for utredning og behandling av barn og unge i alderen 0-17 år som har psykiske vansker som krever spesialiserte tjenester. Det kan for eksempel være angst, depresjon, traumer/PTSD, utviklingsforstyrrelser som autisme eller Asperger syndrom, ADHD eller psykose.

Tilbud fra BUP krever henvisning fra fastlege eller annen lege, psykolog eller  leder av barneverntjenesten.

BUP har kommunedag hver 2.måned hvor overlege er tilgjengelig for veiledning av helsepersonell og åpen konsultasjon (krever henvisning). BUP deltar månedlig på møter i Familiens Hus.

Besøksadresse: Langevannsveien 15, 4373 Egersund
Postadresse: PB 8100, 4068 Stavanger
Telefon: 51 51 21 68
E-post: post@sus.no

Familievernkontoret

Familievernkontoret i Egersund dekker kommunene Eigersund, Bjerkreim, Sokndal, Lund og sørlige del av Hå.

Du trenger ikke henvisning.

Åpningstider: kl 08.30 – 15.30

Timebestilling alle dager mellom 09.00 og 14.00

Besøksadresse: Nytorget 6, Egersund
Postadresse: pb 45. 4349 Bryne
Telefon: 51 53 81 50
Telefontider: 08.00 – 11.00 og fra 12.00 – 14.00
Epostfamilievernkontoret.sor-rogaland@bufetat.no

NOK: Lavterskel hjelpetilbud og fagressurs om seksuelle overgrep

NOK Sør-Vest avdeling Dalane er et tverrfaglig, gratis og lavterskel hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende.

NOK kan også veilede skoleklasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

Besøksadresse: Arenessmauet 1, Egersund (med Eigersund helsestasjon)
Telefon: 51 97 19 00
Epost: Post@nok-sorvest.no

Krisesenteret

Krisesenteret i Stavanger gir et tilbud til alle innbyggere i Dalane som lever med vold i nære relasjoner. Tilbudet består av et botilbud i Stavanger der det er nødvendig, men også et samtaletilbud som kan benyttes uten å måtte bo på senteret.

Krisesenteret i Stavanger har også et samtaletilbud i Dalane. Tilbudet er for deg som lever med vold i nære relasjoner, eller du som har opplevd vold og sliter med ettervirkninger av denne. Du kan også ta kontakt dersom du er bekymret på vegne av noen andre, eller trenger råd og veiledning. Tilbudet er gratis og krever ingen henvisning.

Kontakt:

En krisesenteransatt vil være tilgjengelig på et kontor på Helsestasjonen i Eigersund (Arnessmauet 1), onsdager i partallsuker fra klokken 09:30 til 14:30.

Dersom du ønsker å bestille time: ring 51 53 06 23/480 90 106, eller møt opp i åpningstiden.

Ved spørsmål om tilbudet, kontakt Krisesenteret i Stavanger. Krisesenteret i Stavanger er åpent døgnet rundt og kan nås på 51 53 06 23.